Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske
70 godina djelovanja

Natječaji

Temeljem članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ broj 128/17, 47/2018) Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO iz Zagreba, Trg Republike Hrvatske 6a, raspisuje

.

NATJEČAJ

za radno mjesto voditelj odsjeka administrativnih i kadrovskih poslova, 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme na pola radnog vremena-zamjena za zaposlenicu koja koristi pravo na rad s polovicom punog radnog vremena

.

Uvjeti:

  • najmanje 3 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,
  • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
  • napredno poznavanje rada na računalu.

.

Uz prijavu na natječaj kandidati/kinje su dužni priložiti:

- životopis,

- dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik),

- domovnicu (preslik),

- dokaz o tri godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima (potvrda poslodavca o poslovima na kojima je kandidat/kinja radio/la ili ugovor o radu ili drugi dokaz iz kojeg su vidljivi poslovi na kojima je kandidat/kinja radio/la, preslik),

- dokaz o aktivnom znanju engleskog jezika (preslik),

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci, preslik).

.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati/kinje će biti obaviješteni u zakonskom roku.

.

Kandidat/kinje koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.

.

Kandidati/kinje koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/2017), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

.

Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati/kinje su suglasni da Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

.

Zainteresirani kandidati/kinje mogu dostaviti prijavu s dokazima o ispunjenju uvjeta u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu:

Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO

s naznakom "za natječaj voditelj odsjeka administrativnih i kadrovskih poslova"

Trg Republike Hrvatske 6a

10 000 Zagreb

.

U Zagrebu, 20. kolovoza 2019. godine

Ur.broj: 1373

Partneri

"Folklor je kao i livada, puna raznobojnog poljskog cvijeća, ništa u njem nije isto, uvijek je sve novo, uvijek je malo drugačije i još ljepše..." Zvonimir Ljevaković