Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske
73 godina djelovanja

Natječaji

Temeljem članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ broj 56/22), članka 29. Granskog kolektivnog ugovora za zaposlenike u ustanovama kulture koje se financiraju iz državnog proračuna („Narodne novine“ broj 46/2018), točke II. Odluke o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama („Narodne novine“, broj 35/22), Suglasnosti za zapošljavanje Ministarstva kulture i medija klasa:112-01/22-01/0343, urbroj: 532-02-01/1-22-03 od 9. studenoga 2022. godine, članka 6. točke 7. i 21. Popisa poslova radnih mjesta i pregled koeficijenata složenosti radnih mjesta, Urbroj: 1196 od 3. srpnja 2014. godine koji je sastavni dio Pravilnika o radu Ansambla LADO urbroj: 159 od 27. siječnja 2015. godine, Izmjena Pravilnika o radu urbroj: 998 od 3. lipnja 2016. godine, Izmjena Pravilnika o radu urbroj: 2007 od 6. prosinca 2016. godine, Izmjena i dopuna Pravilnika o radu urbroj: 2255 od 24. prosinca 2019. godine, Izmjena i dopuna Pravilnika o radu urbroj: 511 od 9. ožujka 2020. godine, Izmjena i dopuna Pravilnika o radu i Popisa poslova radnih mjesta i pregleda koeficijenata složenosti radnih mjesta urbroj: 1905 od 22. prosinca 2020. godine, Izmjena i dopuna Pravilnika o radu urbroj 1054 od 29. lipnja 2022. godine i Izmjena i dopuna Pravilnika o radu urbroj: 1551 od 30. rujna 2022. godine i članka 20. Statuta Ansambla narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO (pročišćeni tekst) ur.broj: 1774 od 22. studenog 2017. godine ravnateljica Ansambla narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO iz Zagreba, Trg Republike Hrvatske 6 a, raspisuje

NATJEČAJ

za zasnivanje radnih odnosa za radna mjesta:

1. Plesač pjevač Ansambla LADO - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

Uvjeti:

- SSS,

- plesno i pjevačko iskustvo,

- položena audicija.

Sadržaj rada:

Radi na svladavanju cjelokupnog plesnog i pjevnog repertoara, što boljoj tehničkoj i stilskoj interpretaciji narodnih plesova i pjesama, te još ne posjeduje dovoljno scensko iskustvo.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidat treba priložiti:

- životopis,

- dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika),

- dokaz o stečenom plesnom i pjevačkom iskustvu,

- domovnicu (preslika),

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci, preslika).

Radni odnos zasniva se temeljem ugovora o radu, a na temelju uspješno položene audicije temeljem koje se utvrđuje odgovaraju li stručne i umjetničke sposobnosti prijeko potrebitim zahtjevima koji se traže za rad na radnom mjestu za koje se kandidat prijavio.

2. Viši stručni savjetnik za pravne poslove - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

Uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, Pravni fakultet, odnosno visoka stručna sprema stečena sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,

- 4 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,

- aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,

- poznavanje rada na osobnom računalu.

Sadržaj rada:

1. Priprema ugovore prema nalogu ravnatelja (ugovore o radu, autorske ugovore, ugovore o djelu, ugovore o poslovnoj suradnji i dr.) te vodi njihovu arhivu.

2. Daje pravne savjete i upute ravnatelju.

3. Prati i proučava zakonske i druge propise te odgovara za njihovu primjenu.

4. Izrađuje nacrte općih akata.

5. Radi na reguliranju „beneficiranog radnog staža“ radnika Lada kao i sve poslove oko umirovljenja.

6. Obavlja sve poslove vezane uz prava iz radnog odnosa, kao i zdravstvenog i mirovinskog osiguranja

7. Prisustvuje svim sjednicama Upravnog vijeća, vodi zapisnik i razrađuje donesene odluke i brine se o njihovu izvršavanju.

8. Priprema i provodi javne natječaje za upražnjena radna mjesta u Ansamblu LADO.

9. Daje potrebna pravna tumačenja i informacije zaposlenicima Lada.

10. Prati provedbu utvrđenih mjera samozaštite, zaštite na radu i zaštite od požara.

11. Po punomoći zastupa LADO u sudskom postupku.

12. Provodi postupak upisa statusnih promjena u sudski registar.

13. Nadzire provedbu postupka odabira i izlučivanja arhivske građe.

14. Sudjeluje u izradi statističkih izvještaja.

15. Brine se o ostvarivanju prava radnika na jubilarnu nagradu.

16. Nadzire evidenciju i korištenje slobodnih dana.

17. Brine se o pravnoj regulativi provođenja postupka utvrđivanja materijalne odgovornosti.

18. Potpisuje pojedinačne akte i vrši druge poslove iz svoje nadležnosti propisane zakonskim i drugim aktima.

19. Sudjeluje u postupcima javne nabave.

20. Nadzire voditelja odsjeka administrativnih i kadrovskih poslova u vođenju registra zaposlenih u javnim službama.

21. Koordinira rad voditelja odsjeka administrativnih i kadrovskih poslova u vođenju kadrovskih poslova te za njega odgovara ravnatelju

22. Ostali poslovi po nalogu ravnatelja u skladu s naravi i vrstom rada.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidat treba priložiti:

- životopis,

- dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik),

- domovnicu (preslik),

- dokaz o 4 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima (elektronički zapis ili potvrda o radnom stažu koju je izdao Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, preslik ugovora o radu, potvrda poslodavca o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima ili druge odgovarajuće javne isprave ili potvrde iz kojih mora biti vidljivo ostvareno radno iskustvo u trajanju od 4 godine na istim ili sličnim poslovima),

- dokaz o aktivnom znanju engleskog jezika (preslik),

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci, preslik).

U pisanim prijavama na javni natječaj za radna mjesta iz točke 1. i 2. potrebno je navesti osobne podatke: ime i prezime, datum rođenja, adresu stanovanja, broj telefona, adresu elektroničke pošte, te naziv radnog mjesta za koje se kandidat prijavljuje.

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi u muškom rodu koji se koriste u ovom natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Potpunom i pravovremenom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju te je dostavljena na propisani način neposredno ili poštom s naznakom naziva radnog mjesta za koje se kandidat prijavljuje. Kandidat koji ne podnese pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete natječaja, bit će o tome obaviješten te se više ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.

Kandidati mogu dokaze o ispunjavanju natječajnih uvjeta dostaviti u obliku neovjerenih preslika, a poslodavac može naknadno tražiti dostavu originala na uvid.

Za kandidate prijavljene na natječaj, a koji ispunjavaju formalne uvjete izbor se može obaviti na temelju rezultata provjere znanja, sposobnosti i vještina te rezultata u dosadašnjem radu bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta putem testiranja i razgovora (intervjua). Poslodavac može provesti i psihološko testiranje. U tom slučaju Poslodavac će pri izboru kandidata uzeti u obzir i psihološku procjenu kandidata.

U slučaju provedbe navedenih provjera kandidati su im obvezni pristupiti, a u protivnom će se smatrati da odustaju od prijave na natječaj.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj NN 121/17, 98/19 i 84/21), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na natječaj da će Ansambl LADO prikupljati i obrađivati osobne podatke navedene u prijavi na natječaj i dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata te u tu svrhu dostaviti obavijesti o rezultatima natječaja svim kandidatima. Kandidat može u svakom trenutku bez obrazloženja zatražiti prestanak aktivnosti obrade svojih osobnih podataka, o čemu će mu Ansambl LADO izdati potvrdu. Prikupljeni osobni podaci obradit će se u skladu s važećim propisima (Općom uredbom o zaštiti podataka (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, NN 42/18).

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa objavit će se u Narodnim novinama, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, web-stranici, odnosno oglasnoj ploči Ansambla LADO, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu:

Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO

s naznakom naziva radnog mjesta za koje se kandidat prijavljuje

Trg Republike Hrvatske 6a

10000 Zagreb

Za prijavu koja je na natječaj upućena kao preporučena pošiljka, dan koji je predana pošti smatra se danom predaje javnopravnom tijelu kojem je upućena

Sve relevantne informacije vezane uz tijek natječaja objavit će se na web-stranici https://www.lado.hr/.

Kandidati će o mjestu i vremenu provedbe provjere znanja, sposobnosti i vještina, rezultata u dosadašnjem radu, odnosno audicije biti obaviješteni na mrežnoj stranici https://www.lado.hr/natjecaji/ pet dana prije održavanja.

Svi kandidati bit će na isti način i u zakonskom roku obaviješteni o rezultatima natječaja.

Izabrani kandidat za radno mjesto pod 1. pozvat će se na obavljanje prethodnog liječničkog pregleda radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti. Neodazivanje na poziv smatra se povlačenjem prijave na javni natječaj.

Objavljeno 23. studenog 2022.

Partneri

"Folklor je kao i livada, puna raznobojnog poljskog cvijeća, ništa u njem nije isto, uvijek je sve novo, uvijek je malo drugačije i još ljepše..." Zvonimir Ljevaković