Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske
74 godine djelovanja

Natječaji

Odluka o izboru kandidata za radno mjesto plesač pjevač.

Odluka o izboru kandidata za radno mjesto plesač pjevač.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pozivaju se kandidati u postupku natječaja za radno mjesto spremač/ica - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme (puno radno vrijeme), objavljen u Narodnim novinama NN 100/23, internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ministarstva kulture i medija te Ansambla LADO dana 30. kolovoza 2023. godine na razgovore (intervjue) koji će se održati u četvrtak 5. listopada 2023. godine u prostorijama Ansambla LADO na adresi Trg Republike Hrvatske 6 a, Zagreb prema sljedećem rasporedu:

1. J. T. u 13:00 sati

2. A. K. u 13:20 sati

Napominje se da će se smatrati da je kandidat koji nije pristupio na razgovor (intervju) odustao od svoje prijave na natječaj.

Objavljeno 29. rujna 2023. godine.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Temeljem članka 57. Zakona o kazalištima („Narodne novine“ broj 23/23), članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ broj 56/22, 127/22, 58/23), članka 29. Granskog kolektivnog ugovora za zaposlenike u ustanovama kulture koje se financiraju iz državnog proračuna („Narodne novine“ broj 46/2018), članka 3. alineje 6. Odluke o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama („Narodne novine“, broj 35/22), članka 20. Statuta Ansambla narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO ur.broj: 176 od 13. veljače 2023. godine i Suglasnosti za zapošljavanje Ministarstva kulture i medija klasa: 112-01/23-01/0053, urbroj: 532-02-01/1-23-06 od 11. rujna 2023. godine ravnateljica Ansambla narodnih plesova i pjesama Hrvatske Lado iz Zagreba, Trg Republike Hrvatske 6 a, raspisuje

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:

- glazbenik Ansambla Lado, 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme od dvije godine

Opis poslova radnog mjesta dostupan je na linku:

https://www.lado.hr/site/assets/files/1046/popis_poslova_radnih_mjesta_i_pregled_koeficijenata_sloz_enosti_poslova-12_07_2023.pdf.

Uvjeti:

- srednje obrazovanje (SSS),

- vrsno sviračko umijeće,

- glazbena pismenost

- položena audicija i

- aktivno znanje jednog svjetskog jezika u govoru i pismu.

Uz pisanu prijavu na natječaj u kojoj je potrebno navesti osobne podatke (ime i prezime, datum rođenja, adresu stanovanja, broj telefona, adresu elektroničke pošte, te naziv radnog mjesta za koje se kandidat prijavljuje) kandidati/kinje su dužni priložiti:

- životopis,

- dokaz o stečenoj stručnoj spremi,

- dokaz o stečenom vrsnom sviračkom umijeću i glazbenoj pismenosti,

- dokaz o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika u govoru i pismu,

- dokaz o državljanstvu (osobna iskaznica ili domovnica),

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci).

Kandidati dokaze o ispunjavanju natječajnih uvjeta dostavljajuu obliku neovjerenih preslika, a poslodavac može naknadno tražiti dostavu originala na uvid.

Potpunom i pravovremenom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju te je dostavljena na propisani način neposredno ili preporučeno poštom.

Kandidat koji ne podnese pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete natječaja, bit će o tome obaviješten te se više neće smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj.

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi u muškom rodu koji se koriste u ovom natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te uz prijavu priložiti svu dokumentaciju propisanu posebnim propisima i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Ansambl Lado će u skladu s važećim propisima prikupljati i obrađivati osobne podatke u svrhu odabira kandidata te obavijest o rezultatima natječaja dostaviti svim kandidatima. Kandidat može u svakom trenutku bez obrazloženja zatražiti prestanak obrade svojih osobnih podataka.

Radni odnos zasniva se ugovorom o radu nakon uspješno položene audicije temeljem koje se utvrđuje odgovaraju li stručne i umjetničke sposobnosti prijeko potrebitim zahtjevima koji se traže za rad na radnom mjestu za koje se kandidat prijavio.

Ansambl Lado može izbor kandidata u postupku natječaja obaviti na temelju rezultata provjere znanja, sposobnosti i vještina te rezultata u dosadašnjem radu, koji se utvrđuju putem testiranja i razgovora (intervjua). Ansambl Lado može provesti i psihološko testiranje u kojem će slučaju pri izboru kandidata uzeti u obzir i psihološku procjenu kandidata. U slučaju provedbe navedenih provjera kandidati su im obvezni pristupiti, a u protivnom će se smatrati da odustaju od prijave na natječaj.

Ovaj natječaj objavit će se u Narodnim novinama, Hrvatskomzavodu za zapošljavanje, mrežnoj stranici Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske i Ansambla Lado.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu:

Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske Lado

s naznakom naziva radnog mjesta za koje se kandidat prijavljuje

Trg Republike Hrvatske 6a

10000 Zagreb

Za prijavu na natječaj koja je upućena kao preporučena pošiljka, dan koji je predana pošti smatra se danom predaje Ansamblu Lado.

Sve relevantne informacije vezane uz tijek natječaja, osobitomjesto i vrijeme provedbe audicije, provjere znanja, sposobnosti i vještina, rezultata u dosadašnjem radu te psihološke procjene kandidata objavit će se na mrežnoj stranici https://www.lado.hr/natjecaji/ najmanje pet dana prije njihova održavanja.

Svi kandidati bit će na isti način i u zakonskom roku obaviješteni o rezultatima natječaja.

Izabrani kandidat pozvat će se na obavljanje prethodnog liječničkog pregleda radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti. Neodazivanje na poziv smatra se povlačenjem prijave na natječaj.

U Zagrebu 27. rujna 2023. godine

Partneri

"Folklor je kao i livada, puna raznobojnog poljskog cvijeća, ništa u njem nije isto, uvijek je sve novo, uvijek je malo drugačije i još ljepše..." Zvonimir Ljevaković